Mobile Menu
How do I?

County of Santa Clara Primary Care Access Program (PCAP)

You have reached the hospital staff portal.

If you are a patient interested in applying for PCAP coverage, please go to http://vhpn.sccgov.org/pcap
Usted ha llegado al portal del personal del hospital.

Si es un paciente intersado/a en solicitar la cobertura de PCAP, visite la página web http://vhpn.sccgov.org/pcap
Quý vị đã gọi ban nhân viên cổng thông tin của bệnh viện.

Nếu quý vị là bệnh nhân muốn xin chương trình tài trợ PCAP, vui lòng vào trang mạng http://vhpn.sccgov.org/pcap